دوشنبه, 19 شهریور 1397 10:06

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܗܘܐܠܗ ܣܗܕܐ ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܻܒܠܝܐ ܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܥܠܡ ܐܗܐ ܥܠܝܡܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܣܝܪܘܬܐ  ܦܝܫܠܗ ܩܛܥܝܠܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ̈ ܕܓܝܣܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ. ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܐܡܪܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ ܝܗܘܐ ܒܢܝܫܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܡܢ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید