چهارشنبه, 21 شهریور 1397 14:05

ܚܪܙܝ: ܐܝܪܢ ܒܣܦܪܐ ܝܠܗ̇ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

ܚܪܙܝ: ܐܝܪܢ ܒܣܦܪܐ ܝܠܗ̇ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

ܚܪܙܝ: ܐܝܪܢ ܒܣܦܪܐ ܝܠܗ̇ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܬܗܪܢ ܒܣܦܪܐ ܝܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܬܐ ܡܢ ܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ. ܟܡܠ ܚܪܙܝ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܝܗܘܐ ܒܘܬ ܒܩܪܬܐ ܘ ܦܘܢܝܐ ܒܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܦܟܢ ܒܡܥܕܝܬܐ ܕܐܗܐ ܕܝܘܪܘܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܝܠܗ̇ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ̇ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܝܘܪܘܦ ܩܘܘܠܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝܐ ܣܢܕܢܬܐ ܘ ܡܩܝܘܢܬܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܐܗܐ ܩܘܠܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܠܗ̇ ܒܕܒܼܩܬܐ ܕܣܝܣܬܪܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ.

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 8 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܓܢܗ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ (ܒܪܓܻܐܡ). ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܦܩܠܗ̇ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܰܚܪ̈ܰܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ . ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܫ ، ܦܪܢܣܐ، ܪܘܣܝܐ ، ܟܻܝܢ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܡܩܘܝܢܐ ܘ ܒܕ ܗܘ̈ܝ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید