پنج شنبه, 22 شهریور 1397 11:12

ܢܪܙܝܬܘܬܐ ܕ ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܥܠܝܝܡܐ̈ ܒܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܪܡܦ

ܢܪܙܝܬܘܬܐ ܕ ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܥܠܝܝܡܐ̈ ܒܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܪܡܦ

ܢܪܙܝܬܘܬܐ ܕ ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܥܠܝܝܡܐ̈ ܒܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܪܡܦ

ܦܠܛܐ ܕܚܕܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕ ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܥܠܝܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܪܙܝ ܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܬܪܡܦ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ  ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܦܪܣܬܐ ܡܢ ܟܠ  ܢܩܒܼܐ̈ ܕ ܗܠ  ܫܢܐ̈ ܒܐܡܪܟܐ  ܓܢܬܐ̈ ܠܐ ܝܢܐ ܪܙܝ ܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܟܡܝܘܬܐ ܝܠܗ ܗܝ ܒܘܫ ܥܠܠ ܒܐܗܐ ܬܓܼܡܐ ܡܢ ܫܢܐ̈. ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܝܕ ܫܘܬܐܣܐ ܕܝܘܓܐܒܼ ܘ ܐܘܦ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܕ ܗܠ  ܫܢܐ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ ܝܠܗ ܡܚܝܢܐ ܕܙܝܢܐ ܘ ܚܘܙܕܓܐ ܥܠ ܢܩܒܼܐ̈ ܘ  ܡܢ ܡܐܐ ܙܐ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܐܢܐ ܦܠܘܛܝܩܐ̈ ܝܢܐ ܓܙܡܢܐ ܕܙܕܩܐ ܘ ܗܩܘܝܬܐ̈ ܕܕܝܗ̈

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید