پنج شنبه, 22 شهریور 1397 11:14

ܥܪܩܟܻܝ: ܒܣܬܐ ܕܡܚܫܚܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܕ ܦܝܫܐ ܝܗܒܼܠܬܐ

ܥܪܩܟܻܝ: ܒܣܬܐ ܕܡܚܫܚܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܕ ܦܝܫܐ ܝܗܒܼܠܬܐ

ܥܪܩܟܻܝ: ܒܣܬܐ ܕܡܚܫܚܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܕ ܦܝܫܐ ܝܗܒܼܠܬܐ.

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܒܣܬܐ ܕܡܚܫܚܝܬܐ̈ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܙܡܝܢܘܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ( ܒܪܓܻܐܡ) ܒܕ ܦܝܫܐ ܝܗܒܼܠܬܐ ܒܚܘܬܡܐ ܕܝܪܚܐ ܕܕܥܬܝܕ.

ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ

ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܦܝܫܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ ܐܣܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܦܠܚܢܐ ܕܐܰܚܪܝܢܐ̈ ܓܒܢܐ̈  ܐܝܟ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ.

 ܥܪܩܟܻܝ ܕܝܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܣܪܓܝ ܪܝܒܟܘܦ̇ ܬܚܠܘܦܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܐܢܢܩܝܐ ܕܝܐܪܒ ܐܰܚܪܝܢܐ ܗܕܡܐ ܒܕ ܗܘܝ ܢܛܪܢܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܝܢ ܠܐ؟

 ܥܪܩܟܻܝ ܘ ܪܝܒܟܘܦ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܝܗܘܐ ܐܝܟ ܟܒܝܕܬܐ ܕܣܪܓܝ ܪܝܒܟܘܦ̇.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید