پنج شنبه, 22 شهریور 1397 17:19

ܛܒܐ ܐܰܚܪܝܐ ܡܢ ܝܡܢ- ܠܐ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܒܙ̇ܢܒܼ ܘ ܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܕܝܗ

ܛܒܐ ܐܰܚܪܝܐ ܡܢ ܝܡܢ- ܠܐ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܒܙ̇ܢܒܼ ܘ ܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܕܝܗ

ܛܒܐ ܐܰܚܪܝܐ ܡܢ ܝܡܢ- ܠܐ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܒܙ̇ܢܒܼ ܘ ܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܕܝܗ

ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܘܬ ܝܡܢ ܕܦܝܫܬܐ ܝܗܘܐ ܕܒܼܩܬܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܗܘܝ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܢܦܠܘܢ̈ ܠܒܬܰܪܝ. ܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܠܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܝܗܒܼܠܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید