پنج شنبه, 22 شهریور 1397 17:22

ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܒܥܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܡܢ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܬܚܠܘܦܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܛܠܒܠܗ ܠܗܓܝܬܐ ܥܠ ܩܣܬ ܕܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܒܐܗܐ ܣܝܥܬܐ. ܕܝܡܝܬܪܝ ܦܘܠܝܢܣܟܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܪܡܙܠܗ ܥܠ ܝܬܒܼܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܛܠܒܬܐ ܕܗܘܝܐ ܒ 26 ܕܣܦܬܡܒܪ ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܗ ܡܘܣܟܘ ܐܝܬܠܗ̇ ܗܒܼܝ ܕܒܐܗܐ ܣܝܥܬܐ ܦܝܫܐ ܗܘܓܝܬܐ ܥܠ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ.

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 8 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܓܢܗ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ (ܒܪܓܻܐܡ). ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܦܩܠܗ̇ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܰܚܪ̈ܰܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ . ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܫ ، ܦܪܢܣܐ، ܪܘܣܝܐ ، ܟܻܝܢ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܡܩܘܝܢܐ ܘ ܒܕ ܗܘ̈ܝ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید