جمعه, 23 شهریور 1397 17:34

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܚܪܙܝ: ܐܝܪܢ ܒܣܦܪܐ ܝܠܗ̇ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܬܗܪܢ ܒܣܦܪܐ ܝܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܬܐ ܡܢ ܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ. ܟܡܠ ܚܪܙܝ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܝܗܘܐ ܒܘܬ ܒܩܪܬܐ ܘ ܦܘܢܝܐ ܒܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܦܟܢ ܒܡܥܕܝܬܐ ܕܐܗܐ ܕܝܘܪܘܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܝܠܗ̇ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ̇ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܝܘܪܘܦ ܩܘܘܠܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝܐ ܣܢܕܢܬܐ ܘ ܡܩܝܘܢܬܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܐܗܐ ܩܘܠܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܠܗ̇ ܒܕܒܼܩܬܐ ܕܣܝܣܬܪܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ.

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 8 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܓܢܗ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ (ܒܪܓܻܐܡ). ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܦܩܠܗ̇ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܰܚܪ̈ܰܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ . ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܫ ، ܦܪܢܣܐ، ܪܘܣܝܐ ، ܟܻܝܢ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܡܩܘܝܢܐ ܘ ܒܕ ܗܘ̈ܝ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ: ܐܘܚܕܢܐ ܒܟܠܝ ܚܝܠܐ ܝܠܗ ܒܬܰܪ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܥܡܐ

ܠܪܝܓܻܢܝ: ܦܪܠܡܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܫܘܚܠܦܐ ܒܒܪܓܻܐܡ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܙܕܩܝܐ ܘ ܫܪܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ̇ ܠܒܪܝܬܐ ܕܚܕ ܫܘܚܠܦܐ ܒܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ( ܒܪܓܻܐܡ)  ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܝܠܗ ܡܚܪܒܼܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܥܠܝ ܠܪܝܓܻܢܝ ܝܘܐ ܒܫܘܪܝܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܕܟܡܐ ܫܪܬܐ̈ ܘ ܗܠ ܟܡܐ ܝܪܚܐ ܐܰܚܪܝܢܐ̈ ܕܐܢ ܐܢܐ̈ ܫܪܬܐ̈ ܠܐ ܦܝܫܝ ܡܘܥܒܼܕܐ ܒܕ ܦܠܛ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.

 

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܐܡܪܗ: ܡܠܬ ܘ ܐܘܚܕܢܐ ܝܢܐ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ  ܘ ܐܘܚܕܢܐ ܙܐ ܒܟܠܝ ܚܝܠܐ ܕܓܢܗ ܝܠܗ ܒܬܰܪ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܥܡܐ.

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܓܻܡܥܝܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܩܘܝܡܐ ܣܦܪܝܐ ܐܡܪܗ:ܡܠܬ ܘ ܐܘܚܕܢܐ ܝܢܐ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ  ܘ ܐܘܚܕܢܐ ܙܐ ܒܟܠܝ ܚܝܠܐ ܕܓܢܗ ܝܠܗ ܒܬܰܪ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܥܡܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید