جمعه, 23 شهریور 1397 17:45

ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ- ܛܒܐ̈

ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ- ܛܒܐ̈

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܗܘܐܠܗ ܣܗܕܐ ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܻܒܠܝܐ ܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܥܠܡ ܐܗܐ ܥܠܝܡܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܣܝܪܘܬܐ  ܦܝܫܠܗ ܩܛܥܝܠܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ̈ ܕܓܝܣܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ. ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܐܡܪܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ ܝܗܘܐ ܒܢܝܫܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܡܢ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ

ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܝܫܠܗ ܩܛܥܝܐ ܒܝܕ ܢܫܪܬܐ ܒܓܘܠܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ. ܐܗܐ ܥܠܝܡܐ ܗܘܐܠܗ ܣܗܕܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܠ ܚܠܝܠ ܬܝܡܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ.

 

 

ܕܪܒܢܬܐ ܕ240 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ

ܒܥܪܘܒܼܬܐ  ܕ23 ܡܢ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܕܘܪܒܢܘܢ̈ 240 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܐܢܐ̈ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܝܘܗܐ ܒܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ  ܘ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܫܘܪܝܐ ܐܝܢܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ. ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܢܝܢܐ ܕܕܪܒܢܐ̈ ܒܐܗܐ ܝܘܡܐ ܝܠܗ 240 ܓܢܬܐܗ. ܒܝܠ ܕܪܒܢܐ ܐܝܬ ܚܕ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܕ10 ܫܢܐ̈  ܘ ܚܕ ܡܢ ܦܠܚܐ ܕܒܝܬ- ܟܪܝܗܐ. 3 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܕܪܒܢܐ ܙܐ ܝܢܐ̈ ܫܩܠ- ܛܒܐ. .

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید