دوشنبه, 26 شهریور 1397 09:40

ܙܪܝܦ: ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ ܗܘܝ ܡܡܠܝܢܐ ܕܟܠܝ ܚܘܙܕܓܐ ܕܐܝܪܢ

ܙܪܝܦ: ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ ܗܘܝ ܡܡܠܝܢܐ ܕܟܠܝ ܚܘܙܕܓܐ ܕܐܝܪܢ

ܙܪܝܦ: ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ4+1 ܗܘܝ ܡܡܠܝܢܐ ܕܟܠܝ ܚܘܙܕܓܐ ܕܐܝܪܢ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܢ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܕܒܼܩܬܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܗܘܐܠܗ̇ ܟܘܬܪܐ ܗܕܡܐ ܦܝܫܢܐ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘ ܐܚܪܝܢܐ̈ ܗܕܡܐ ܦܝܫܢܐ ܒܒܪܓܻܐܡ ܕܠܐ ܟܻܘ ܚܕ ܫܪܬ ܓܪܟ ܗܘܐܝ ܡܡܠܝܢܐ ܕܚܘܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ  ܕܝܢܐ̈ ܦܠܛܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ. ܐܢܐ̈ ܥܒܼܘܕܘܬܐ̈ ܓܪܟ ܗܘܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܦܠܚܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܘ ܬܒܼܝܠ. ܙܪܝܦ ܐܗܐ ܒܥܘܬܐ ܟܬܝܒܼܐ ܝܠܗ ܒܝܕ ܚܕ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܟܠܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܒܪܓܒܐܡ ܫܘܩ ܡܢ ܐܡܪܪܟܐ .

 ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܐܗܐ ܟܬܒܼܐ ܓܗܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܕܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ  ܦܝܫܠܗ̇ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܝܬܒܼܬܐ ܕܝܥܕܝ ܫܘܠܐ  ܕܒܬܗܪܢ. ܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܝܗܘܐ ܒܣܗܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ....

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید