دوشنبه, 26 شهریور 1397 09:41

ܚܙܘܩܝܐ ܕܡܟܪܘܢ ܠܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܦܝܫܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܒܪܓܻܐܡ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܡܟܪܘܢ ܠܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܦܝܫܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܒܪܓܻܐܡ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܡܟܪܘܢ ܠܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܦܝܫܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܒܪܓܻܐܡ

ܒܠܘܡܒܪܓ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܟܬܒܼܠܗ̇ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܟܪܘܢ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܘܫܝܢܓܬܘܢ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܬܪܡܦ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܩܒܠܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܦܝܫܬܐ ܒܒܪܓܼܐܡ ܐܝܢܐ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܘ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܗܒܼܝ ܠܐ ܝܠܗ ܚܝܠܢܐ ܕܗܘܐ ܡܢܬܝܢܐ.

 ܬܚܠܘܦ ܕܬܪܡܦ ܒܣܘܥܪܢܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܐܡܝܪܐ ܝܢܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܗܠ ܠܐ ܝܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܦܘܣܩܢܐ ܒܘܬ ܦܝܫܬܐ ܘ ܠܐ ܦܝܫܬܐ ܒܒܪܓܻܐܡ  ܐܝܢܐ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܟܪܘܢ ܬܪܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܕ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܗܡܙܡܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܩܣܬ. ܥܡ ܟܠܝ ܐܢܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܬܘܢܝܬܐ ܕܡܟܪܘܢ ܠܝܬܠܗ ܪܒܐ ܗܒܼܝ ܥܠ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܡܢܬܝܬܐ ܒܕܝܗ̇.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید