سه شنبه, 27 شهریور 1397 10:31

ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܘܬ ܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ

ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܘܬ ܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ

ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܘܬ ܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ

ܦܠܛܐ ܕܚܕܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܥܠܝܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܪܙܝ ܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܬܪܡܦ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ  ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܦܪܣܬܐ ܡܢ ܟܠ  ܢܩܒܼܐ̈ ܕ ܗܠ  ܫܢܐ̈ ܒܐܡܪܟܐ  ܓܢܬܐ̈ ܠܐ ܝܢܐ ܪܙܝ ܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܟܡܝܘܬܐ ܝܠܗ ܗܝ ܒܘܫ ܥܠܠ ܒܐܗܐ ܬܓܼܡܐ ܡܢ ܫܢܐ̈. ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܝܕ ܫܘܬܐܣܐ ܕܝܘܓܐܒܼ ܘ ܐܘܦ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇  ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܕ ܗܠ  ܫܢܐ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ ܝܠܗ ܡܚܝܢܐ ܕܙܝܢܐ ܘ ܚܘܙܕܓܐ ܥܠ ܢܩܒܼܐ̈ ܘ  ܡܢ ܡܐܐ ܙܐ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܐܢܐ ܦܠܘܛܝܩܐ̈ ܝܢܐ ܓܙܡܢܐ ܕܙܕܩܐ ܘ ܗܩܘܝܬܐ̈ ܕܕܝܗ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید