چهارشنبه, 28 شهریور 1397 18:47

ܙܪܝܦ: ܕܘܢܝܐ ܒܛܠܒܐ ܝܠܗ̇ ܠܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܙܪܝܦ: ܕܘܢܝܐ ܒܛܠܒܐ ܝܠܗ̇ ܠܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܙܪܝܦ: ܕܘܢܝܐ ܒܛܠܒܐ ܝܠܗ̇ ܠܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܓܢܗ ܪܡܙܠܗ ܥܠ ܬܦܩܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐܠܗ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܟܻܝܢ ܢܝܘܙܝܠܢܕ ܐܣܬܪܠܝܐ ܘ ܐܢܕܘܢܙܝ ܘ ܐܘܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܢܓܦܘܪ  ܘ ܪܡܙܠܗ ܕܕܘܢܝܐ ܝܠܗ ܣܢܕܢܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܒܚܕܐ ܬܚܡܢܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܒܘܬ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܕܝܗ.

ܙܪܝܦ ܘ ܡܘܓܪܝܢܝ ܒܚܕܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ  ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܝܬܒܼܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܗܕܡܐ ܕܬܝܡܢ ܡܕܢܚܐ ܕܐܣܝܐ  ܒܣܢܓܦܘܪ  ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ .ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܝܬܒܼܬܐ ܕܪܫܢܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܓܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܬܝܡܢ ܡܕܢܚܐ ܕܐܣܝܐ  ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید