شنبه, 31 شهریور 1397 10:13

ܙܪܝܦ̇: ܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܚܝܘܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܠܐܒ ܐܡܪܟܐ

ܙܪܝܦ̇: ܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܚܝܘܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܠܐܒ ܐܡܪܟܐ

ܙܪܝܦ̇: ܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܚܝܘܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܠܐܒ ܐܡܪܟܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܫܪܪܐ ܩܕ ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܠܝܦܬܐ ܠܡܥܒܼܕܬܐ ܕܬܚܪܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗ: ܒܪܓܻܐܡ ܠܐܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ̇ ܟܘܬܪܐ . ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܣܝ .ܐܢ.ܐܢ ܐܡܪܗ: ܐܘܦ ܒܙܘܢܐ ܕܒܪܟ ܐܘܒܡܐ ܙܐ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܒܢܝܐ ܝܗܘܐ ܥܠ ܐܢܝ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܦܝܫܐ ܫܩܝܠܐ ܗܠ ܬܡܡܬܐ ܕܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܥܠ ܐܢܝ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܦܝܫܐ ܫܩܝܠܐ ܡܢ ܥܠ ܐܝܪܢ. ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܪܡܙܠܗ ܥܠ ܟܘܕܬܐ ܕ ܒܐܘܬ  ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܐܡܪܟܐ ܗܠܡ ܙܐ ܒܚܫܒܼܐ ܝܠܗ̇ ܕܐܝܬܠܗ ܝܣܘܪܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܗܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܢ ܒܬܰܪ ܟܘܕܬܐ ܬܝܠܗ ܥܠ ܫܘܠܐ ܒܐܝܪܢ  ܘ ܒܣ ܓܪܟ ܦܝܫܐ ܡܘܥܫܬܐ ܐܡܪܟܐ ܡܢ ܐܗܐ ܫܢܬܐ. ܙܪܝܦ ܐܘܦ ܒ ܠܐ ܩܒܠܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ ܒܪܓܻܐܡ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܨܚܨܝܬܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܪܒܐ ܪܗܬ ܦܠܛܠܗ ܘ ܕܘܫܕܫܠܗ ܠܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ  ܘ ܠܐ ܗܘܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܗܘܐܠܢ̈ ܚܬܪܓܻܡܘܬܐ ܥܠ ܐܡܪܟܐ ܩܐ ܗܡܙܡܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید