شنبه, 31 شهریور 1397 10:23

ܬܪܡܦ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܠܐܒ ܟܻܘ ܚܕ ܫܪܬ

ܬܪܡܦ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܠܐܒ ܟܻܘ ܚܕ ܫܪܬ

ܬܪܡܦ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܠܐܒ ܟܻܘ ܚܕ ܫܪܬ

ܫܘܝܐ ܥܡ ܚܠܢܬܐ ܕܓܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܦܪܝܫܐܝܬ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܗܘ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܡܘܚܒܪܠܗ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܠܐܒ ܟܻܘ ܚܕ ܫܪܬ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܛܒܝܬܐ  ܡܚܘܝܕܬܐ ܥܡ ܫܩܠ - ܛܒܐ  ܕܝܗܘܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܥܡ ܪܫ ܘܘܝܪܐ ܚܕܬܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܝܬܠܝܐ ܐܡܪܗ: ܗܪܙ ܝܘܢ ܗܘܐܠܝ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܟܠܝ ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ. ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܡ ܬܦܩܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ  ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܐܡܪܗ: ܒܐܢܐ̈ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܐܚܢܢ ܗܘܡܙܡܠܢ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܐܢܢܩܝܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ  ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܬܒܼܝܠ.

ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ:

ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܘܬ ܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܠ ܡܚܫܚܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܢܝ ܓܢܬܐ̈ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ̈ ܕܗܘܝ ܡܩܘܝܢܐ ܙܐ ܥܠ ܗܡܙܡܬܐ ܕܓܢܗ.

 ܐܗܐ ܬܘܢܝܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܒܘ ܛܠܒܝ ܝܗܘܐ ܟܡܐ ܣܥܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܝܪܢ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید