یکشنبه, 01 مهر 1397 09:42

ܓܘܬܪܫ: ܒܪܓܻܡ ܝܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܐܚܝܕܝܬܐ ܕܙܡܝܢܘܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ

ܓܘܬܪܫ: ܒܪܓܻܡ ܝܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܐܚܝܕܝܬܐ ܕܙܡܝܢܘܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ

ܓܘܬܪܫ: ܒܪܓܻܡ ܝܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܐܚܝܕܝܬܐ ܕܙܡܝܢܘܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ

ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܩܐ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܪܓܻܐܡ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܟܻܡ ܨܦܝ  ܒܘܬ ܙܡܝܢܘܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܡܪܐ ܕܫܠܡܐ ܗܘܝܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܘ ܡܢ ܐܡܪܟܐ ܛܠܒܠܗ̇ ܕܗܘܝܐ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ̇ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܣܘܫܝܬܕ ܦܪܣ ܐܢܬܘܢܝܘ ܓܘܬܪܫ ܒܚܕ ܡܡܠܐ ܕܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܩܐ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ  ܐܡܪܗ: ܠܐ ܩܒܠܬܐ ܕܡܩܝܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ ܒܝܪܚܐ ܕܡܗܪ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܡܟܠܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܩܡ ܐܘܪܚܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ  ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܚܬܪܓܻܡ ܗܘܝܠܝ ܕܐܡܪܟܐ ܒܩܐܡ ܕܒܼܩܬܐ ܝܠܗ̇ ܦܘܣܩܢܐ ܕܦܝܫܬܐ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ. ܓܘܬܪܫ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܢ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܓܒܢܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܡܐܟ ܟܻܝܢ ܪܘܣܝܐ ܐܠܡܢ ܐܢܓܠܣܬܢ ܦܪܢܣܐ ܘ ܐܘܦ ܣܢܕܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܡܢ ܐܡܪܟܐ ܛܠܒܠܗ ܕܦܝܫܐ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܘ ܗܘܝܠܗ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܙܡܝܢܘܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܬܒܼܝܠ ܘ ܦܢܝܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید