دوشنبه, 02 مهر 1397 09:49

ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܘܬ ܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ

ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܘܬ ܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ

ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܘܬ ܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ

ܦܠܛܐ ܕܚܕܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕ ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܥܠܝܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܪܙܝ ܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܬܪܡܦ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ  ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܦܪܣܬܐ ܡܢ ܟܠ  ܢܩܒܼܐ̈ ܕ ܗܠ ܫܢܐ̈ ܒܐܡܪܟܐ  ܓܢܬܐ̈ ܠܐ ܝܢܐ ܪܙܝ ܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܟܡܝܘܬܐ ܝܠܗ ܗܝ ܒܘܫ ܥܠܠ ܒܐܗܐ ܬܓܼܡܐ ܡܢ ܫܢܐ̈. ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܝܕ ܫܘܬܐܣܐ ܕܝܘܓܐܒܼ ܘ ܐܘܦ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܕ ܗܠ ܫܢܐ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ ܝܠܗ ܡܚܝܢܐ ܕܙܝܢܐ ܘ ܚܘܙܕܓܐ ܥܠ ܢܩܒܼܐ̈ ܘ ܡܢ ܡܐܐ ܙܐ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܐܢܐ ܦܠܘܛܝܩܐ̈ ܝܢܐ ܓܙܡܢܐ ܕܙܕܩܐ ܘ ܗܩܘܝܬܐ̈ ܕܕܝܗ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید