دوشنبه, 02 مهر 1397 09:55

ܡܢܬܝܬܐ ܕ ܡܢ ܡܐܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܒ ܝܪܚܐ ܕ

ܡܢܬܝܬܐ ܕ ܡܢ ܡܐܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܒ ܝܪܚܐ ܕ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ  ܒ ܡܕܚܐ ܕ ܝܪܚܐ̈ ܐܰܞܪܝܐ ܕܫܢܬܐ ܕ . ܐܗܐ ܟܡܝܘܬܐ ܝܠܗ  ܡܠܝܪܕ  ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ . ܒܡܕܒܼܩܬܐ ܒ ܫܢܰܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܢ ܡܐܐ ܙܝܕܬܐ.

 ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܚܕ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܪܚܡܐ ܝܠܗ ܥܡ ܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܐܘܦ ܦܠܘܛܝܩܝܐ.

ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܚܕ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܝܬܠܗ ܬܚܡܢܬܐ ܠܐ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܬܐ ܘ ܒܗܪܢܬܐ ܘ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܒܟܠ ܚܕ ܦܨܠܐ ܒܕ ܦܝܫܐ ܡܫܘܪܪܬܐܘ ܝܗܒܼܠܬܐ ܟܘܬܪܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܒܝܬ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ .ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܝܗܒܼܐ ܦܘܢܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܕܝܢ ܒܘܬ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید