سه شنبه, 03 مهر 1397 10:58

ܙܪܝܦ̇: ܒܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܣܦܪܚ ܥܠ ܝܘܪܘܦ

ܙܪܝܦ̇: ܒܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܣܦܪܚ ܥܠ ܝܘܪܘܦ

ܙܪܝܦ̇: ܒܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܣܦܪܚ ܥܠ ܝܘܪܘܦ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܣܦܪܐ ܥܠ ܝܘܪܘܦ.

 ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܐܝܪܢ ܒܚܩܠܐ ܚܘܦܛܐ̈ ܒܐܢܕܙܐ ܠܙܡ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܚܙܝܬܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܡܢ ܝܘܪܘܦ  ܘ ܗܕܡܐ̈ ܦܝܫܢܐ ܒܒܪܓܻܐܡ. ܙܪܝܦ̇ ܪܡܙܠܗ ܠܐܗܐ ܕܐܕܝܘܡ ܡܠܦܢܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܩܠܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܝܠܗ ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ  ܘ ܐܝܢܐ ܐܢܐܗ  ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܓܢܗ ܝܢܐ̈ ܒܩܐܡ ܒܢܦ̇ܫܐ. ܙܪܝܦ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܪܝܐ ܝܢܐ ܚܕ ܦܠܫܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܗܠ ܗܘܝ ܥܠܬܐ ܕܫܚܠܦܬܐ ܕܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ  ܐܝܢܐ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ̈ ܒܢܦ̇ܫܐ ܘ ܬܦܝܩܐ ܝܢܐ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܕܘܢܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید