یکشنبه, 15 مهر 1397 11:59

ܪܝܦ̇ : ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܝ ܡܢܬܝܢܐ

ܪܝܦ̇ : ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܝ ܡܢܬܝܢܐ

ܪܝܦ̇ : ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܝ ܡܢܬܝܢܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܪܒܐ ܓܗܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܩܪܡܢܬܐ  ܩܡ ܐܡܪܟܐ  ܘ ܐܗܐ ܓܗܐ ܙܐ ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܒܕ ܗܘܝܐ ܩܪܡܢܬܐ.

 ܙܪܝܦ ܪܡܙܠܗ ܥܠ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ  ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܡܪܟܐ ܒܩܐܡ ܬܦܩܬܐ ܝܠܗ ܠܢܦ̇ܫܢܝܘܬܐ ܒܬܒܼܝܠ ܘ ܐܚܟܻܝ ܦܝܫܐ ܝܠܗ̇ ܣܢܕܬܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܥܪܒܝܐ ܘ ܗܦܟܝܐ.

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܕܐ ܚܙܘܩܝܐ ܕ 2 ܫܒܬܐ̈ ܥܒܼܪܗ ܠܬܪܢ. ܙܪܝܦ̈ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ 23 ܒܝܪܚܐ ܕܣܦ̇ܬܡܒܪ ܥܡ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܚܙܘܩܝܐ ܠܢܝܝܘܪܟ ܕܫܪܟܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕ73 ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ .

 ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܗܘܐܠܠܗ̇ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈  ܘ ܫܘܪܟܠܗ ܒܟܢܘܫܝܐ ܘ ܣܝܥܬܐ ܘ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܙܐ ܥܡ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܘ ܦܪܣܘܦܐ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ . ܚܕ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܐܢܢܩܝܐ ܝܗܘܐ ܝܬܒܼܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕ4+1 ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید