دوشنبه, 16 مهر 1397 09:39

ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܕܬܪܡܦ - ܟܝܡ : ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܠܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܕܬܪܡܦ - ܟܝܡ : ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܠܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܕܬܪܡܦ - ܟܝܡ : ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܠܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܦܠܛܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ  ܬܦܩܬܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܪܫܢܐ ܕ2 ܐܬܪܘܬܐ̈ . ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܟܝܡ ܓܻܘܢܓ ܐܘܢ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܒܝܠ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܗܡ ܟܝܡ ܓܻܘܢܓ ܐܘܢ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ.

 ܪܘܝܬܪܙ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܣܝܩܘܡܐ ܕܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܠܡ ܠܐ ܝܠܗ ܒܗܪܢܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید