دوشنبه, 16 مهر 1397 09:47

ܬܚܠܦ ܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ: ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ( ܣ ܦ̇ ܬ )ܒܕ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܦܫܝܛܘܬܐ ܒܝܣܘܪܐ ܕܒܢܟ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܕܘܢܝܐ

 ܬܚܠܦ ܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ: ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ( ܣ ܦ̇ ܬ )ܒܕ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܦܫܝܛܘܬܐ ܒܝܣܘܪܐ ܕܒܢܟ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܕܘܢܝܐ

ܬܚܠܦ ܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ: ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ( ܣ ܦ̇ ܬ )ܒܕ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܦܫܝܛܘܬܐ ܒܝܣܘܪܐ ܕܒܢܟ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܕܘܢܝܐ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܚܠܦ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܝܪܢ( ܦܪܠܡܢ) ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ( ܣ ܦ̇ ܬ) ܡܘܥܕܝܠܗ ܒܝܘܬܪܢܐ ܕܐܬܪܐ  ܘ ܐܡܪܗ: ܡܚܝܕܬܐ ܥܡ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ  ܕܝܠܗ̇ ܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܬܘܪܨܐ ܒܪܐܙܐ ܕܒܢܟܐ  ܝܠܗ ܐܘܦ ܣܒܒ ܦܫܝܛܘܬܐ  ܕܝܣܘܪܐ̈ ܕܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܚܪܝܢܐ̈ ܐܬܪܘܬܐ.. ܡܘܬܗܪܝ ܡܘܙܝܕܠܗ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܦܝܫܠܗ̇ ܡܫܘܪܪܬܐ ܒܦܪܠܡܢ ܝܠܗ̇ ܒܝܘܬܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܡܠܬ.

ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܝܙܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܡܚܝܕܬܐ ܥܠ ܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܓܢܗܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ. ܝܗܒܼܢܐ ܕܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܠܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܝܗܘܐ 143 ܩܝܘܡܐ ܘ 120 ܩܝܘܡܐ ܙܐ ܝܗܘܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܩܠܐ ܡܪܝܡܢܐ . ܢܝܫܐ ܡܢ ܡܫܪܪܬܐ ܕܐܗܐ ܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ21 ܒܝܪܚܐ ܕܕܣܡܒܪ ܕ2000 ܒܦܠܪܡܘ ܕܐܬܪܐ ܕܐܝܬܠܝܐ  ܝܠܗ ܡܙܝܕܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܘ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܩܐ ܬܪܘܪܝܣܡ ܘ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܓܢܗܐ ܡܪܐ ܕܪܐܙܐ ܒܬܒܼܝܠ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید