سه شنبه, 17 مهر 1397 10:22

ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܫܟܝܬ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܒܝܬ - ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܠܐܗܗ

ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܫܟܝܬ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܒܝܬ - ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܠܐܗܗ

ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܫܟܝܬ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܒܝܬ - ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܠܐܗܗ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐܛܠܒܠܗ ܠܚܬܡܬܐ ܕܦܪܘܢܕܐ ܕܫܟܝܬ ܕܐܝܪܢ ܒܒܝܬ - ܕܝܢܘܬܐ ܥܗܕܬܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܡܝܟܠ ܦܘܡܦܥܘ ܐܝܪܢ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܕܩܒܘܠܐ ܝܠܗ ܝܘܬܪܢܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܡܢ ܐܗܐ ܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܫܚܕܝܬ̈ܐ ܕܓܢܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܡܪܟܐ. ܘ ܛܠܒܠܗ ܠܚܬܡܬܐ ܕܐܗܐ ܦܪܘܢܕܐ ܒܐܗܐ ܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ.

 ܘܟܝܠܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܝܘܡܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܬܪܘܪܝܣܡ. ܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܫܟܝܬ ܕܦܝܫܠܗ̇ ܝܗܒܼܠܬܐ ܠܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܕܠܐܗܗ ܛܠܒܠܗ ܠܕܝܪܬܐ ܕܩܘܪܒܐ ܠ2 ܡܝܠܝܪܕ ܙܘܙܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܐܡܪܟܐ ܕܦܝܫܐ ܝܢܐ̈ ܐܣܝܪܐ ܒܝܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید