چهارشنبه, 18 مهر 1397 10:09

ܢܝܟܝ ܗܝܠܝ ܓܪܫܠܗ̇ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܓܢܗ̇ ܐܝܟ ܐܙܓܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈

ܢܝܟܝ ܗܝܠܝ ܓܪܫܠܗ̇ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܓܢܗ̇ ܐܝܟ ܐܙܓܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈

ܢܝܟܝ ܗܝܠܝ ܓܪܫܠܗ̇ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܓܢܗ̇ ܐܝܟ ܐܙܓܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈

ܚܒܪܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܘܒܠܗ̇ ܠܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕܢܝܟܝ ܗܝܠܝ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܓܢܗ ܐܝܟ ܐܙܓܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܢܝܟܝ ܗܝܠܝ ܝܗܘܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܐܨܠܝܐ ܕܡܗܕܝܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܬܪܡܦ ܕܥܡ ܡܝܟ ܦܘܡܦܥܘ ܘ ܓܻܐܢ ܒܘܠܬܘܢ  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܘ ܬܚܠܘܦܐ ܥܠܝܐ ܕܬܪܡܦܦ  ܝܗܘܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܚܩܠܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید