چهارشنبه, 18 مهر 1397 10:41

ܗܪܝܪܝ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܩܘܠܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܠܒܢܢ ܗܠ 10 ܝܘܡܢܐ̈

ܗܪܝܪܝ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇  ܩܘܠܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܠܒܢܢ ܗܠ 10 ܝܘܡܢܐ̈

ܗܪܝܪܝ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇  ܩܘܠܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܠܒܢܢ ܗܠ 10 ܝܘܡܢܐ̈

ܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܝܬܠܗ ܡܫܬܠܢܘܬܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܠܒܢܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܐܬܪܐ ܗܠ 10 ܝܘܡܢܐ̈ . ܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܩܠ ܛܒܐ  ܡܢ ܩܡ ܝܬܒܼܬܐ ܕܦ̇ܪܟܣܝܘܢ ܕܦܪܠܡܢ ( ܐܠ ܡܘܣܬܩܒܠ) ܐܡܪܗ: ܐܬܪܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܐܘܪܚܕܢܐ ܪܒܐ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܦܐܫ ܡܬܘܩܢܩܐ  ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕܐܬܪܐ...

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید