پنج شنبه, 19 مهر 1397 09:50

ܗܙܡܬܐ ܒܝܠ ܪܘܣܝܐ ܘ ܐܙܢܣ ܒܝܠ -ܥܡܝܐ ܕܚܝܠܐ ܐܬܘܡܝܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܗܙܡܬܐ ܒܝܠ ܪܘܣܝܐ ܘ ܐܙܢܣ ܒܝܠ -ܥܡܝܐ ܕܚܝܠܐ ܐܬܘܡܝܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܗܙܡܬܐ ܒܝܠ ܪܘܣܝܐ ܘ ܐܙܢܣ ܒܝܠ -ܥܡܝܐ ܕܚܝܠܐ ܐܬܘܡܝܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܗܘܐܠܗ̇ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܣܪܓܝ ܪܝܒܟܘܦ̇ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܥܡ ܡܣܝܡܘܐܦܪܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܘܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܕܚܝܠܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܒܡܘܣܟܘ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܐܢܢܩܝܐ ܐܝܟ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܪܝܒܟܘܦ̇ ܘ ܐܦܪܘ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܡܫܘܪܪܘܢ̈ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ. ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܗܠ ܐܕܝܐ 12 ܓܗܐ ܒܡܚܒܪܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܡܫܘܪܪܐ ܝܠܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 8 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܓܢܗ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ (ܒܪܓܻܐܡ). ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܦܩܠܗ̇ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܰܚܪ̈ܰܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ . ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܫ ، ܦܪܢܣܐ، ܪܘܣܝܐ ، ܟܻܝܢ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܡܩܘܝܢܐ ܘ ܒܕ ܗܘ̈ܝ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید