پنج شنبه, 19 مهر 1397 11:52

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܛܝܡܘܬܐ ܕܒܨܪܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܙܻܼܢܬܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܟܬܪܐ ܓܘܪܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܕܥܡܐ ܡܣܟܝܢܐ-ܐܘܚܕܢܐ ܗܘܐ ܚܝܠܢܐ ܘ ܥܒܼܘܕܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܟܬܪܐ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܛܝܡܘܬܐ ܕܒܨܪܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܙܻܼܢܬܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ  ܟܬܪܐ ܓܘܪܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܕܥܡܐ ܡܣܟܝܢܐ-ܐܘܚܕܢܐ ܗܘܐ ܚܝܠܢܐ ܘ ܥܒܼܘܕܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܟܬܪܐ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܛܝܡܘܬܐ ܕܒܨܪܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܙܻܼܢܬܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ  ܟܬܪܐ ܓܘܪܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܕܥܡܐ ܡܣܟܝܢܐ-ܐܘܚܕܢܐ ܗܘܐ ܚܝܠܢܐ ܘ ܥܒܼܘܕܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܟܬܪܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܕܪܫܢܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܬܠܝܬܝܐ  ܒܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫܢܐ ܕ3 ܚܝܠܘܬܐ ܠܟܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܩܐ 2 ܣܝܥܬܐ̈ ܘ ܦܠܓܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید