یکشنبه, 22 مهر 1397 09:58

ܬܪܡܦ ܘ ܬܘܢܝܐ ܚܕܬܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ

ܬܪܡܦ ܘ ܬܘܢܝܐ ܚܕܬܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ

ܬܪܡܦ ܘ ܬܘܢܝܐ ܚܕܬܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ

 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܗܘܡܙܡܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ . ܬܝܡܙ ܟܬܒܼܠܗ ܬܪܡܦ ܒܐܘܗܝܘ ܒܡܚܦܛܢܘܬܐ ܩܐ ܛܥܠܬܐ ܥܡ ܪܥܝܢܐ ܓܘܢܝܐ  ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܐܚܪܝܬܐ ܗܘܡܙܡܠܗ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܗ: ܗܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܕܪܓܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܗܠ ܐܕܝܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܦܢܝܬܐ ܘ ܕܘܢܝܐ ܙܒܘܢ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܩܘܪܒܐ ܠ4 ܝܪܚܐ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܦܠܛܠܢ̈  ܘ ܐܕܝܘܡ ܐܝܪܢ ܬܦܩܬܐ ܝܠܗ ܒܫܓܼܘܫܝܐ ܒܣܗܡܐ ܙܘܕܐ ܕܕܡܕܝܢܬܐ̈.

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 8 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܓܢܗ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ (ܒܪܓܻܐܡ). ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܦܩܠܗ̇ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܰܚܪ̈ܰܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ . ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܫ ، ܦܪܢܣܐ، ܪܘܣܝܐ ، ܟܻܝܢ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܡܩܘܝܢܐ ܘ ܒܕ ܗܘ̈ܝ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید