دوشنبه, 23 مهر 1397 11:31

ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ: ܐܝܪܢ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ- ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܝܗܘܐ ܡܦܫܡܢܬܐ

ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ: ܐܝܪܢ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ- ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܝܗܘܐ ܡܦܫܡܢܬܐ

ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ: ܐܝܪܢ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ- ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܝܗܘܐ ܡܦܫܡܢܬܐ

ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܐܝܪܢ ܟܠܢܐܝܬ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܘ ܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ( ܒܪܓܻܐܡ) ܡܦܫܡܢܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ. ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܡܘܙܝܕܠܗ̇ ܕܥܬܝܕ ܕܒܪܓܻܐܡ ܐܣܝܪܬܐ ܝܠܗܚ ܥܠ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܟܠܝ ܗܕܡܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 8 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܓܢܗ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ (ܒܪܓܻܐܡ). ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܦܩܠܗ̇ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܰܚܪ̈ܰܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ . ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܫ ، ܦܪܢܣܐ، ܪܘܣܝܐ ، ܟܻܝܢ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܡܩܘܝܢܐ ܘ ܒܕ ܗܘ̈ܝ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید