چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 23 مهر 1397 11:35

ܩܣܡܝ: ܚܠܢܬܐ ܕܚܠܘܨܝܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܡܚܙܝܢܬܐ ܕܡܩܪܡܬܐ ܩܡ ܨܒܼܝܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܪܢ

ܩܣܡܝ: ܚܠܢܬܐ ܕܚܠܘܨܝܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܡܚܙܝܢܬܐ ܕܡܩܪܡܬܐ ܩܡ ܨܒܼܝܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܪܢ

ܩܣܡܝ: ܚܠܢܬܐ ܕܚܠܘܨܝܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܡܚܙܝܢܬܐ ܕܡܩܪܡܬܐ ܩܡ ܨܒܼܝܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܪܢ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܐܡܪܗ:  ܚܠܢܬܐ ܕܚܠܘܨܝܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܡܚܙܝܢܬܐ ܕܡܩܪܡܬܐ ܩܡ ܨܒܼܝܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܗܐ ܩܘܘܡܠܗ̇ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܩܪܡܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܐܡܪܟܐ . .

 ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܐܝܪܢ ܟܠܢܐܝܬ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܘ ܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ( ܒܪܓܻܐܡ) ܡܦܫܡܢܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ. ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܡܘܙܝܕܠܗ̇ ܕܥܬܝܕ ܕܒܪܓܻܐܡ ܐܣܝܪܬܐ ܝܠܗܚ ܥܠ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܟܠܝ ܗܕܡܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 8 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܓܢܗ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ (ܒܪܓܻܐܡ). ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܦܩܠܗ̇ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܰܚܪ̈ܰܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ . ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܫ ، ܦܪܢܣܐ، ܪܘܣܝܐ ، ܟܻܝܢ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܡܩܘܝܢܐ ܘ ܒܕ ܗܘ̈ܝ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید