دوشنبه, 23 مهر 1397 11:45

ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܐܪܕܘܓܼܢ ܘ ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܒܘܬ ܡܘܬܐ ܕܚܫܩܟܻܝ

ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܐܪܕܘܓܼܢ ܘ ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܒܘܬ ܡܘܬܐ ܕܚܫܩܟܻܝ

ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܐܪܕܘܓܼܢ ܘ ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܒܘܬ ܡܘܬܐ ܕܚܫܩܟܻܝ

ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܝܗܒܼܠܘܢܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܐܪܕܘܓܼܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܥܡ ܡܠܟ ܣܠܡܢ  ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܙܐ ܝܗܘܐ ܒܘܬ ܦܪܘܢܕܐ ܕܓܻܡܐܠ ܚܫܩܟܻܝ ܟܬܒܼܐ ܘ ܣܝܘܡܐ ܡܫܡܗܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܕܝܘܗܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܗܘܟܡܐ ܩܐܡ ܒܥܪܒܣܬܢ ܘ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

 ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦ̇ܘܢܝ ܗܘܐܠܠܗ ܛܝܢܬܐ ܕܡܢܬܐ ܡܢ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܒܝܕ 2 ܐܬܪܘܬܐ ܩܐ ܗܓܝܬܐ ܘ ܨܚܨܝܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܦܪܘܢܕܐ.

 ܚܫܩܟܻܝ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐܒܫܒܐ 2 ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܟܬܘܒܪ ܡܢ ܒܬܰܪ ܥܒܼܪܬܐ ܠܟܘܢܣܘܠ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܬܘܪܟܝܐ ܬܠܩܠܗ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید