سه شنبه, 24 مهر 1397 12:39

ܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܐܡܟܼܘܠܬܐ: 12 ܡܠܝܘܢ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܒܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܦܢܐ

ܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܐܡܟܼܘܠܬܐ: 12 ܡܠܝܘܢ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܒܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܦܢܐ

ܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܐܡܟܼܘܠܬܐ: 12 ܡܠܝܘܢ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܒܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܦܢܐ

ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܕܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܦܢܐ ܩܐ 12 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܕܐܣܬܦ̇ܢ ܐܢܕܪܣܘܢ ܥܡ ܫܩܠ- ܛܒܐ ܕܣܝ ܐܢ ܐܢ .. ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܬܬܐ ܙܐ ܠܝܙܐ ܓܪܢܕ ܡܪܝܙܢܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܢܫܝܐ ܕܟܢܫܬܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܝܡܢ ܙܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܠ ܒܝ ܒܝ ܣܝ ܐܡܪܗ: ܟܘܬܪܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܒܕ ܗܘܐ ܣܒܒ ܟܦܢܘܬܐ ܚܝܢܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ 18 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܒܩܐܡ ܠܝܬ ܠܗ ܟܻܘ ܚܕ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ ܕܙܟܐ ܩܐ ܗܕܪܬܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ ܩܐ ܓܢܗ ܘ ܚܠܩܐ ܕܕܥܬܝܕ. ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܕܥܒܼܪ ܙܐ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܝܗܒܼܐ ܝܗܘܐ ܚܒܪܐ ܡܢ ܒܘܚܪܢ ܓܘܪܐ ܢܫܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ.

ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܣܢܕܬܐ ܕܐܡܪܬ ܘ ܐܡܪܟܐ ܘ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܢܐ ܡܢ ܢܝܣܢ 2015 ܡܘܥܒܼܪܕܠܗ ܠܢܫܪܬܐ  ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܡܗܨܪܬܐ ܒܪܙܝܬܐ ،ܝܡܝܬܐ ܘ ܗܘܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 14 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ̈ ܘ ܨܚܪܘܬܐ ܕܒܡܠܝܘܢܐ .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید