چهارشنبه, 25 مهر 1397 09:54

ܡܫܪܪܬܐ ܕܥܒܕܝ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܙܘܢܐ ܟܪܝܐ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܥܒܕܝ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܙܘܢܐ ܟܪܝܐ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܥܒܕܝ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ  ܒܙܘܢܐ ܟܪܝܐ

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܛܠܒܠܗ ܠܡܬܩܢܩܬܐ ܕܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܘ ܒܢܝܫܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܩܐ ܛܠܒܬܐ ܕܥܡܐ. ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܒܗܡܙܡܬܐ ܫܒܬܝܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ  ܡܘܚܙܝܠܗ ܗܒܼܝ ܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܡܚܒܪܗ ܠܦܠܛܐ ܕܦܪܫܝܬܐ ܒܘܬ ܦܪܫܬܐ ܕܬܚܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید