پنج شنبه, 26 مهر 1397 09:36

ܡܫܪܪܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܠܡܢ ܥܠ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܠܡܢ ܥܠ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܠܡܢ ܥܠ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܘ ܡܕܒܪܢܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܠܡܢ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕܐܘܪܚܬܐ̈ ܒܘܫ ܚܝܠܢܐ ܘ ܒܥܕܢܐ ܒܘܫ ܒܨܘܪܬܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܣܗܡܐ ܥܘܕܪܢܝܐ ܩܐ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܩܐ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܬܐ. ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܒܝܠ ܥܪܩܟܻܝ ܘ ܐܢܬܝܗ ܠܝܢܕܪ ܬܣܗ ܝܗܘܐ ܒܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ . ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܐܘܦ ܦܝܫܠܗ̇ ܗܘܓܝܬܐ ܥܠ ܝܣܘܪܐ 2 ܓܒܝܐ ܘ ܩܣܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܙܐ.

 

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 8 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܓܢܗ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ (ܒܪܓܻܐܡ). ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܦܩܠܗ̇ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܰܚܪ̈ܰܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ . ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܫ ، ܦܪܢܣܐ، ܪܘܣܝܐ ، ܟܻܝܢ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܡܩܘܝܢܐ ܘ ܒܕ ܗܘ̈ܝ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید