دوشنبه, 30 مهر 1397 10:27

ܪܘܝܬܪܙ: ܬܪܡܦ ܩܘܒܠܗ ܠܬܘܢܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܐܝܕܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܚܒܼܛܬܐ ܕܕܝܗ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ

ܪܘܝܬܪܙ: ܬܪܡܦ ܩܘܒܠܗ ܠܬܘܢܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܐܝܕܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܚܒܼܛܬܐ ܕܕܝܗ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ

ܪܘܝܬܪܙ: ܬܪܡܦ ܩܘܒܠܗ ܠܬܘܢܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܐܝܕܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܚܒܼܛܬܐ ܕܕܝܗ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܩܘܒܻܠ ܥܡ ܗܡܙܡܬܐ ܕܓܢܗ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܥܡ ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܗܠܣܝܢܟܝ ܕܦ̇ܢܠܢܕ ܕܐܰܡܝܪܐ ܝܗܘܐ ܪܘܣܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܚܒܼܛܬܐ  ܒܦܪܫܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܘܒܠܗ ܠܡܚܒܪܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܝܕܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܦܪܫܝܬܐܗ  ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ.

  ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܦܪܝܣܐ ܒܝܕ ܪܘܝܬܪܙ  ܘ ܪܘܝܬܪܙ ܡܘܙܝܕܠܗ̇:ܬܪܡܦ ܫܘܚܠܦܠܗ ܠܚܒܪܐ ܕܓܢܗ ܒܝܘܡܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܥܡ ܦܘܬܝܢ ܘ ܗܘܐܠܗ ܥܨܝܐ ܕܩܒܠܬܐ ܕܡܚܒܪܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܛܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܡܙܒܘܛܐ ܝܢܐ̈ ܪܘܣܝܐ ܐܝܬ ܗܘܠܗ̇ ܐܝܕܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܫܢܰܬܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید