سه شنبه, 01 آبان 1397 10:57

ܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܬܪܗ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ( ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܦܠܛܬܐ ܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘ ܐܗܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܕ ܚܠܛܐ ܓܘܪܐ ܒܝܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ.

 ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦܚ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܥܡ ܫܩܠ - ܛܒܐ ܒܦܘܢܝܐ ܕܚܕ ܒܘܩܪܐ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܪܡܙܠܗ ܠܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܘ ܐܘܦ ܡܘܙܝܕܠܗ ܒܩܐܡ ܐܝܬ ܗܡܙܡܝܬܐ ܪܒܐ ܚܝܠܢܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܕܦܝܫܐ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܝܡܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܘܬܪܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܬܗܪܢ.

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 8 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܓܢܗ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ (ܒܪܓܻܐܡ). ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܦܩܠܗ̇ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܰܚܪ̈ܰܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ . ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܫ ، ܦܪܢܣܐ، ܪܘܣܝܐ ، ܟܻܝܢ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܡܩܘܝܢܐ ܘ ܒܕ ܗܘ̈ܝ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید