سه شنبه, 15 آبان 1397 10:54

ܐܣܬܦ̇ܢ ܕܘܓܻܪܝܟ: ܟܬܒܼܐ ܕܐܝܪܢ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܬܚܘܬ ܗܓܝܬܐ

ܐܣܬܦ̇ܢ ܕܘܓܻܪܝܟ: ܟܬܒܼܐ ܕܐܝܪܢ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܬܚܘܬ ܗܓܝܬܐ

ܐܣܬܦ̇ܢ ܕܘܓܻܪܝܟ ܩܝܘܡܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܟܬܒܼܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܡܪܗ: ܬܚܡܢܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܘ ܐܝܪܢ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܫܘܚܠܦܬܐ.  ܐܢܬܢܝܘ ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܗܠ ܐܕܝܐ ܪܒܐ ܓܗܐ ܡܘܚܒܪܐ ܝܘܗܐ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܛܠܝܒܐ ܝܗܘܐ ܕܓܒܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܗܘܝ ܡܩܘܝܢܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ̇. ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܙܢܐ ܕܐܡܪܟܐ 4 ܒܝܪܚܐ ܕܢܘܘܡܒܪ  ܡܘܙܝܕܠܗ̇ ܠܫܡܐ ܕ700 ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܫܪ̈ܝܟܘܝܬܐ ܒܢܟܐ̈ ܐܝܪ̈ܒܠܢܐ ܘ ܐܠܦܐ̈ ܠܨܕܪܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܓܢܗ̇

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 8 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܓܢܗ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ (ܒܪܓܻܐܡ). ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܦܩܠܗ̇ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܰܚܪ̈ܰܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ . ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܫ ، ܦܪܢܣܐ، ܪܘܣܝܐ ، ܟܻܝܢ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܡܩܘܝܢܐ ܘ ܒܕ ܗܘ̈ܝ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید