سه شنبه, 15 آبان 1397 11:05

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ: ܢܛܪܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ ܡܢ ܘܠܝܬܐ̈ ܐܢܢܩܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ: ܢܛܪܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ ܡܢ ܘܠܝܬܐ̈ ܐܢܢܩܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ: ܢܛܪܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ ܡܢ ܘܠܝܬܐ̈ ܐܢܢܩܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܒܚܕܐ ܝܬܒܼܬܐ ܥܡ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ ܐܡܪܗ: ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܪܩ ܓܢܗ ܒܝܥܕܝܘܗ ܝܠܗ ܡܪܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܒܘܬ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܘ ܒܪܝܬܐ ܕܡܒܘܥܐ̈ ܙܘܙܢܝܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܐܗܐ ܓܘܕܐ.

ܥܕܠ ܥܒܕܘܠܡܗܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܚܕܟܡܐ ܦܧܨܘܦܐ ܘ ܓܘܕܐ ܡܚܘܒܐ ܝܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܗܘܐ ܙܘܢܢܝܐ ܘ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܬܩܒܠܢܬܐ ܩܐ ܐܘܚܕܢܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید