چهارشنبه, 16 آبان 1397 20:44

ܦܘܠܝܣ ܕܐܬܪܐ ܕܕܢܡܪܟ ܕܒܼܩܠܗ ܩܐ 3 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܐܠ ܐܗܘܙܝܗ

ܦܘܠܝܣ ܕܐܬܪܐ ܕܕܢܡܪܟ ܕܒܼܩܠܗ ܩܐ 3 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܐܠ ܐܗܘܙܝܗ

ܦܘܠܝܣ ܕܐܬܪܐ ܕܕܢܡܪܟ ܕܒܼܩܠܗ ܩܐ 3 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܐܠ ܐܗܘܙܝܗ

ܥܠ ܒܢܝܕ ܛܒܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܕܢܡܪܟ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܕܒܼܩܠܗ ܠ 3 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܐܠ ܐܗܘܙܝܗ . ܐܢܐ̈ 3 ܓܢܬܐ̈ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܝܥܕܝܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܗܘܙ ܕܐܝܪܢ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ ܣܒܒ ܣܗܕܘܬܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ.ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ 25 ܓܢܬܐ̈ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܣܗܕܐ ܕܒܝܠ ܕܝܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܢܩܒܼܐ̈ ܘ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید