چهارشنبه, 16 آبان 1397 20:47

ܣ . ܢ .ܢ : 71 ܡܢ ܡܐܐ ܆ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܝܠܗ ܡܢ ܣܢܕܢܐ ܕܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܝܢܐ̈ ܒܣܢܕܐ ܠܒܘܩܪܐ ܡܢ ܬܪܡܦ

ܣ . ܢ .ܢ : 71 ܡܢ ܡܐܐ ܆ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܝܠܗ ܡܢ ܣܢܕܢܐ ܕܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܝܢܐ̈ ܒܣܢܕܐ ܠܒܘܩܪܐ ܡܢ ܬܪܡܦ

ܣ . ܢ .ܢ : 71 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܝܠܗ ܡܢ ܣܢܕܢܐ̈ ܕܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܝܢܐ̈ ܒܣܢܕܐ ܠܒܘܩܪܐ ܡܢ ܬܪܡܦ

ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܒܚܕܐ ܛܒܐ ܚܕܬܬܐ ܡܢ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܐܠܗ ܩܪܡܢܬܐ ܘ ܩܢܝܠܗ ܠܒܘܫܝܘܘܐ ܕܟܘܪܣܝܐ̈ ܕܐܗܐ ܦܪܠܡܢ. ܐܗܐ ܢܨܝܚܘܬܐ ܝܗܘܐ ܒܙܝܢܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ 2 ܫܢܐ̈ ܕܕܥܬܝܕ.

ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܓܒܐ ܕܓܻܡܘܗܘܪܝ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܢܪܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ̈ ܕܓܢܗ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܗܘܐ ܩܪܡܢܐ ܕܐܢܐ̈ ܦܪܫܝܬܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید