چهارشنبه, 16 آبان 1397 20:56

ܣܢܕܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܣܢܕܬܐ  ܕܪܘܣܝܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

 

ܣܢܕܬܐ  ܕܪܘܣܝܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܬܪܗ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ( ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܦܠܛܬܐ ܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘ ܐܗܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܕ ܚܠܛܐ ܓܘܪܐ ܒܝܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ.

 ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦܚ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܥܡ ܫܩܠ - ܛܒܐ ܒܦܘܢܝܐ ܕܚܕ ܒܘܩܪܐ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܪܡܙܠܗ ܠܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܘ ܐܘܦ ܡܘܙܝܕܠܗ ܒܩܐܡ ܐܝܬ ܗܡܙܡܝܬܐ ܪܒܐ ܚܝܠܢܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܕܦܝܫܐ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܝܡܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܘܬܪܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܬܗܪܢ.

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 8 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܓܢܗ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ (ܒܪܓܻܐܡ). ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܦܩܠܗ̇ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܰܚܪ̈ܰܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ . ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܫ ، ܦܪܢܣܐ، ܪܘܣܝܐ ، ܟܻܝܢ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܡܩܘܝܢܐ ܘ ܒܕ ܗܘ̈ܝ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید