جمعه, 25 آبان 1397 19:43

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈ - ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈ - ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܙܪܝܦ̇:ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܝܢܐ̈ ܕܫܕܫܢܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕ2231 ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܕܐܝܪܢ ܝܢܐ̈ ܕܓܫܕܫܢܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܙܪܝܦ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܓܢܗ ܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܓܢܗܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܒܬܰܪ ܢܫܘܬܐ. ܡܢ ܩܡ ܐܗܐ ܡܝܟ ܦܘܡܦܥܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܝܪܐ ܝܗܘܐ ܡܠܘܥܐ ܕܐܟܼܠܬܐ ܘ ܕܪܡܢܢܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܓܘ ܨܕܪܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܐܝܢܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܙܐ ܐܡܪܐ: ܬܚܪܡܝܬܐ ܒܕ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ ܥܠ ܕܡܢ ܟܦܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܗܘܐ ܥܨܝܐ ܕܩܒܠܬܐ ܕܒܘܥܘܬܐ̈ ܕܕܝܢ̈.

 ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 8 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܓܢܗ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ (ܒܪܓܻܐܡ). ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܦܩܠܗ̇ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܰܚܪ̈ܰܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ . ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܫ ، ܦܪܢܣܐ، ܪܘܣܝܐ ، ܟܻܝܢ ܘ ܐܠܡܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܡܩܘܝܢܐ ܘ ܒܕ ܗܘ̈ܝ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 

ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܚܡܬܢܐ̈ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܬܪܡܦ ܓܻܐܢ ܒܘܠܬܘܢ ܒܘܬ ܐܝܪܢ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܚܡܬܢܐ ܕ ܓܻܐܢ ܒܘܠܬܘܢ ܬܚܠܘܦܐ  ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܡܪܗ: ܒܘܠܬܘܢ ܝܠܗ ܡܪܥܢܐ ܘ ܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܕܝܗ ܠܐ ܝܠܗ ܬܪܘܨܬܐ.

 ܓܻܐܢ ܒܘܠܬܘܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܚܡܬܢܬܐ  ܐܡܪܗ ܗܠ ܗܝ ܕܘܟܐ ܐܝܪܢ ܒܕ ܡܬܒܼܚܠܗ̇ ܬܚܘܬ ܚܠܘܨܝܐ ܗܠ ܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܫܚܠܦܐ ܝܠܗ̇ . ܩܣܡܝ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܐܟ ܕܥܒܼܼܪ ܝܠܗ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܩܡ ܐܘܪܚܐ ܕܓܢܗ  ܘ ܠܐ ܗܘܐ ܬܚܘܬ ܙܕܘܥܬܐ ܕܚܒܪܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܫܡܢ.

ܦܘܢܝܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܚܡܬܢܐ̈ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܬܪܡܦ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܚܡܬܢܐ ܕ ܓܻܐܢ ܒܘܠܬܘܢ ܬܚܠܘܦܐ  ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܡܪܗ: ܒܘܠܬܘܢ ܝܠܗ ܡܪܥܢܐ ܘ ܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܕܝܗ ܠܐ ܝܠܗ ܬܪܘܨܬܐ.

 ܓܻܐܢ ܒܘܠܬܘܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܚܡܬܢܬܐ  ܐܡܪܗ ܗܠ ܗܝ ܕܘܟܐ ܐܝܪܢ ܒܕ ܡܬܒܼܚܠܗ̇ ܬܚܘܬ ܚܠܘܨܝܐ ܗܠ ܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܫܚܠܦܐ ܝܠܗ̇ . ܩܣܡܝ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܐܟ ܕܥܒܼܼܪ ܝܠܗ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܩܡ ܐܘܪܚܐ ܕܓܢܗ  ܘ ܠܐ ܗܘܐ ܬܚܘܬ ܙܕܘܥܬܐ ܕܚܒܪܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܫܡܢ.

ܫܕܪܝܬܐ̈ 27 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪܝ ܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܕܡܠܘܐܐ ܠܐ ܢܦ̇ܛܝܐ

 ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܕܚܘܪܙܐ ܘ ܡܪܝܙܝܬܐ̈ ܬܓܪܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܕܪܝܬܐ̈ 27 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪܝ ܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܕܡܠܘܐܐ ܠܐ ܢܦ̇ܛܝܐ  ܩܐ 7 ܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܝܠܗ̇ ܡܣܝܡܢܬܐ ܕ1 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ. ܐܗܐ ܟܡܝܘܬܐ ܒܡܕܒܼܩܬܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܠܡܢܬܝܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܫܕܪܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܒܫܢܰܬܐ ܕܩܐܡ ܘ ܚܕܐ ܫܘܝܘܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܒܬܓܪܘܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܐܬܪܐ.

ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܣܦܪܝܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܘܬܝܟܢ

ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬܝܟܢ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܦܪܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܗܘܐܠܗ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬܝܟܢ ܥܡ ܟܪܕܝܢܠ ܓܻܐܢ ܦ̇ܪܢܟܘ ܪܐܘܙܝ ܘܙܪܝܐ ܕܣܦܪܝܘܬܐ ܕܘܬܝܟܢ. ܟܪܕܝܢܠ ܓܻܐܢ ܦ̇ܪܢܟܘ ܪܐܘܙܝ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܡܪܕܘܬܐ ܡܠܝܬܐ ܘ ܐܝܪܢ ܕܝܠܗ ܒܪܝܢܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܛܒܼܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید