یکشنبه, 27 آبان 1397 12:27

ܡܘܓܪܝܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ

ܡܘܓܪܝܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ

ܡܘܓܪܝܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܦܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ:ܝܘܚ ܒܦܠܚܢܐ ܒܘܬ ܗܕܪܬܐ ܕܚܕ ܫܘܝܠܐ ܚܕܬܬܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܘ ܐܗܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܗܠ ܡܢ ܩܡ ܝܪܚܐ ܕܢܘܘܡܒܪ.

  ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܗܘܐܠܠܗ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܢܬܘܢܝܘ ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܘ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܕܝܠܗܚ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܡܢ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܛܠܒܠܗ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܓܪܟ ܠܐ ܫܒܼܩ ܕܠܐ ܢܛܪܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܒܕܘܢܝܐ ܗܘܝܐ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܝܥܕܝܬܐ ܕܐܟܼܝ ܕܐܡܪܟܐ ܐܕܝܘܡ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܢܛܪܢܬܐ ܕܐܗܐ ܩܢܘܢܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید