دوشنبه, 28 آبان 1397 11:44

ܚܙܘܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܠܬܗܪܢ : ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܟܡܝܠܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝܐ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܠܬܗܪܢ : ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܟܡܝܠܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝܐ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܠܬܗܪܢ : ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܟܡܝܠܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܪܝܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܐܕܝܘܡ ܝܗܘܐ  ܒܬܗܪܢ ܘ ܥܡ ܕܝܗ ܐܝܬ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ.

 ܓܻܪܡܝ ܗܢܬܪ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܫܘܩ ܡܢ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܥܠܝ ܫܡܚܢܝ ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ  ܕܐܝܪܢ . ܐܢܐ̈ ܬܦܩܝܬܐ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܠܚܪܘܢܐ̈ ܕܩܣܬܐ ܐܢܢܩܝܐ ܕܦܢܝܬܐ - ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܘ ܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ( ܒܪܓܻܐܡ).

ܐܗܐ ܝܗܘܐ ܚܙܘܩܝܐ ܩܕܡܝܐ ܕܓܻܪܡܝ ܢܗܬ ܠܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܩܠܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ.

 ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ ܡܢ ܩܣܬܐ̈ ܐܢܢܩܝܐ ܕܗܘܐܠܘܢ̈ ܢܝܫܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܢܛܪܬܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܕܝܗ̇.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید