دوشنبه, 28 آبان 1397 12:01

ܢܬܢܝܗܘ ܫܩܠܗ ܠܕܪܓܼܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܩܐ ܓܢܗ

ܢܬܢܝܗܘ ܫܩܠܗ ܠܕܪܓܼܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܩܐ ܓܢܗ

ܢܬܢܝܗܘ ܫܩܠܗ ܠܕܪܓܼܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܩܐ ܓܢܗ

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܘܝܝܢܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܕܐܬܪܐ ܒܕ ܫܩܠܗ̇ ܥܠ ܚܡ ܕܓܢܗ. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܗܐ ܝܠܗ ܒܥܠܬܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܡܢ ܒܘܚܪܢ ܕܩܐܡ. ܐܘܓܝܕܪ ܠܝܒܪܡܢ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܘܝܢܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܦܠܫܐ ܒܝܠ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܘܝܢܝܐ ܘ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܓܪܫܠܗ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܓܢܗ ܕܝܗܘܐ ܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܘ ܡܘܚܪܗ ܕܩܒܠܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܝܠ ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܩܝܘܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܘܐ ܒܣܘܟܠܐ ܕܩܒܠܬܐ ܕܡܩܪܡܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܒܦܠܫܐ ܥܡ ܡܩܝܘܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ. ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܩܝܘܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܩܘܪܒܐ ܠ 500 ܪܐܟܬ ܠܓܒܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢ ܗܘܢܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید