سه شنبه, 13 آذر 1397 10:44

ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܗܡܘܕ ܥܒܣ ܥܡ ܦܐܦ

ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܗܡܘܕ ܥܒܣ ܥܡ ܦܐܦ

ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܗܡܘܕ ܥܒܣ ܥܡ ܦܐܦ

ܒܬܦܩܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܡܗܡܘܕ ܥܒܣ ܥܡ ܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܩܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܘܬܝܟܢ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܢܓܪܢܘܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܠܒܠܬܐ ܕܒܝܬ - ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܢ ܩܘܕܣ ܠܒܝܬ ܐܠܚܡ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ  ܡܢ ܘܬܝܟܢ ܡܗܡܘܕ ܥܒܣ  ܘ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܒܬܦܩܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ  ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܠܢܓܪܢܘܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܘ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܒܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ̈ ܘ ܡܫܘܪܪܘܢ̈ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܦܠܣܬܝܢ.

 .ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘܬܝܟܢ ܦܪܣܠܗ ܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܘ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܦܟܪܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܩܘܕܣ( ܐܘܪܫܠܡ) ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید