سه شنبه, 13 آذر 1397 11:12

ܙܪܝܦ̇: ܐܝܪܢ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ̇ ܠܗܡܙܡܬܐ̈ ܕܝܡܢ- ܝܡܢ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܥܕ

ܙܪܝܦ̇: ܐܝܪܢ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ̇ ܠܗܡܙܡܬܐ̈ ܕܝܡܢ- ܝܡܢ  ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܥܕ

ܙܪܝܦ̇: ܐܝܪܢ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ̇ ܠܗܡܙܡܬܐ̈ ܕܝܡܢ- ܝܡܢ  ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܥܕ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܡܫܘܪܪܗ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܣܢܕܢܬܐ ܕ܆ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܥܕ ܒܘܬ ܒܘܚܪܢ ܕܝܡܢ. ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܕܟܠܝ ܓܒܢܐ̈ ܕܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܓܪܟ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܬܚܡܢܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ  ܘ ܩܒܠܢܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.

ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܣܢܕܬܐ ܕܐܡܪܬ ܘ ܐܡܪܟܐ ܘ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܢܐ ܡܢ ܢܝܣܢ 2015 ܡܘܥܒܼܪܕܠܗ ܠܢܫܪܬܐ  ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܡܗܨܪܬܐ ܒܪܙܝܬܐ ،ܝܡܝܬܐ ܘ ܗܘܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 14 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ̈ ܘ ܨܚܪܘܬܐ ܕܒܡܠܝܘܢܐ .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید