یکشنبه, 18 آذر 1397 09:55

ܣܗܕܘܬܐ ܕ2 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ

ܣܗܕܘܬܐ ܕ2 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ

ܣܗܕܘܬܐ ܕ2 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ

ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܛܒܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܗܡܨ) ܡܘܚܒܪܗ: ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܕܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܣܗܕܐ 2 ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܘ 65 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܕܘܪܒܢܘܢ̈.

 ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ̇: ܒܪܗܛܐ ܕ4 ܚܘܦܛܐ̈ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ 3 ܨܗܝܘܢܝܨܬܐ̈ ܕܘܪܒܢܘܢ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید