جمعه, 21 دی 1397 12:15

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈ - ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈ - ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܠܐܗܥ ܕܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ

ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ . ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܐܠ ܐܗܘܙܝܗ.

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܠܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܝܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕܝܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܘ ܒܥܕܢܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܠܐܪܫܟܼܝܬܐ  ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܡܘܥܕܝܗ ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܘ ܦܠܛܐ ܡܣܝܡܢܐ.

 ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܘ ܐܘܦ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܙܐ ܥܡ ܙ̇ܘܙܦ̇ ܒܘܪܥܠ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ

ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ  ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܨܦ̇ܗܐܢ

ܪܙܡܝܫ ܬܡܝܢܝܬܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܡܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܣܢܕܢܐ ܕܘܠܝܬ ܕ97 ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܨܦ̇ܗܐܢ ܫܘܪܝܠܗ̇.

ܙܪܝܦ̇: ܠܐ ܣܦܪܚ ܠܝܘܪܘܦ ܘ ܒܕ ܗܘܐܠܢ̈ ܗܝܪܬܐ ܥܡ ܫܪܝܟܐ̈ ܕܐܣܝܐ ܕܓܢܢ̄

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܬܦܩܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܒܕܗܠܝ ܢܘ  ܒܟܢܫܐ ܕܫܩܠ ܛܒܐ ܐܡܪܗ: ܝܪܘܦ ܡܚܦܘܛܐ ܝܠܗ̇ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܡܨܥܝܐ̈ ܠܙܡ ܩܐ ܝܣܘܪܐ̈ ܙܘܙܢܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܐܝܢܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܕܝܗ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܗܘܝܬܐ ܕܒܼܩܢܬܐ ܥܡ ܣܦܪܬܐ ܕܕܝܢ . ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܐܚܢܢ̈ ܡܚܦܘܛܐ ܝܘܚ̈  ܡܙܝܕܚ ܠܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܓܢܢ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܒܐܘܪܚܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ. ܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܝܠܗ ܡܢ ܬܓܼܡܐ ܕܫܪܝܟܐ̈ ܥܬܝܩܐ ܕܐܝܪܢ ܡܐܟ ܟܻܝܢ  ܘ ܪܘܣܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید