دوشنبه, 24 دی 1397 16:08

ܪܘܗܢܝ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ

ܪܘܗܢܝ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ

ܪܘܗܢܝ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܘܢܒܕ ܟܘܘܣ ܘ ܒܒܝܬ- ܐܬܠܝܛܘܬܐ ܕܬܚܬܝ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܐܡܪܗ:ܪܘܗܢܝ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ ܕܦܢܝܬ ܪܘܗܢܝ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ̈ ܥܠ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܡܪܗ ܚܕܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܚܘܒܐ ܝܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܓܒܐ ܕܕܪܡܢܐ ܘ ܡܐܟܼܘܠܬܐ ܡܥܒܼܪܝ ܠܗ̇ ܬܚܘܬ ܚܠܘܨܝܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܒܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܠܐ ܗܘܝ ܡܢܬܝܢܐ ܪܡܙܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܝܗܘܐ ܥܠ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ

ܪܘܗܢܝ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܕܝܘܡ ܐܝܪܢ ܒܥܠܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܝܬܠܗ̇ ܒܕ ܗܘܝܐ ܦܨܝܢܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܢܬܝܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید