سه شنبه, 25 دی 1397 11:01

ܙܪܝܦ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ

ܙܪܝܦ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ

ܙܪܝܦ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ

 ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܒܓܼܕܕ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܦܢܝܬܐ܀ ܕܟܘܪܕܣܬܢ .

ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܓܪܝܢܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܬܦܩܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܦܪܝܫܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܢܘܪܝ ܡܠܟܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒܥܪܩ ܙܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܙܪܝܦ ܒܒܓܼܕܕ. ܢܘܪܝ ܡܠܟܝ ܐܘܦ ܝܠܗ ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܒܐ ܕܐܠ ܕܥܘܗ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܀ܙܪܝܦ ܘ ܢܘܪܝ ܡܠܟܝ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܝܣܘܪܐ 2 ܓܒܝܐ ܘ ܩܣܬܐ ܕܦܢܝܬܐ.

 ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܐܘܦ ܥܝܕ ܥܠܘܝ ܪܫ ܫܘܙܝܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܥܪܩ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ. ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܬܦܩܢܐ ܒܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܝܢܐ̈ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܒܪܗܡ ܨܠܗ، ܐܠ ܗܒܘܣܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ،  ܥܕܠ ܥܒܕܘܠ ܡܗܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ  ܘ ܫܪܟܐ....

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید